Ender Saraç: Allah’ın 99 İsmini Zikretmek İnsana Huzur Veriyor

Ayete’l-Kürsî’nin koruyucu etkisi bilimsel olarak ispatlanacak

Ender Saraç, artık dünyada her şeyin bilimsel ve teknik şeylerle açıklandığını ve bunun aslında en ileri teknolojinin kaynağı olan El Alîm esmasının tecellisi olduğunu belirtiyor. Saraç, “Ayete’l-Kürsî, Felak ve Nas sûreleri okunduğunda insanın aurasının kalınlaştığı yani insanın korunduğu, çok kısa süre içinde birtakım ince aletlerle tespit edilecek. Nazar diye bir enerji olduğu ve nazara karşı bazı sûrelerle korunmanın insanın aurasını genişlettiği bilimsel olarak açıklanacak.” diyor.

Ender Saraç’a göre;

* İnsanoğluna indirilmiş en son ve bir üst modeli gelmeyecek tek yazılım programı Kur’an-ı Kerim. Kur’an’da insana şifa verecek pek çok bilgi var.

* Zikir, meditasyon ve diğer enerji teknikleri gibi pozitif enerji verebilecek etkili bir yöntem.

* Zikir doğru olarak yapıldığında insanın içinde eksik olan enerjileri tamamlar, keskin olup zarar veren enerjileri de törpüler ve kişiyi rahatlatır.

* Esmaü’l-Hüsna ile yapılan zikir, beynin bazı merkezlerinde birtakım enerjileri daha çok aktive ediyor.

* Zikirden elde edilecek maddi ve manevi güç, diğer insanların acılarını hafifletmek, topluma daha yararlı olmak için kullanılmalı.

* Toplumda herkes enerji emen bireyler olarak yaşıyor. Ortadaki kaptan herkes emmek istiyor. Kimsenin kaba verecek malzemesi yok.

* Kur’an’da söylendiği gibi insanların kalpleri mühürlü. Yani kalp şakraları kapalı. Bu nedenle 40 gün El Basid esması zikredilebilir. Bu zikir kalbi açar, rahatlatır, genişletir.

* “O kadın benle evlensin, bu adam beni boşasın, çok zengin olayım, şu işi ben kapayım” gibi egomuzu savunmak ve ön plana çıkarmak için korkunç bir şekilde ben merkezli enerji harcanıyor. Ego merkezli yaşamayı bırakıp, tam teslimiyet haline geçildiğinde beyin enerji tasarrufu yapıyor ve o zaman bütün istekler oluyor.

* Bizim inanç sistemimizin kökü sevgi. Toplumda gerilim yaratan değil, toplumda daha olumlu enerjiler veren insanların oranı arttıkça Batı’ya bile meditasyon ve reikilerden çok daha güzel şeyler sunacağız.

Ender Saraç kimdir?

Sağlıklı yaşam, diyet, stres ve obezite konusundaki başarıları ile ün kazanan Saraç, Ege Tıp Fakültesi’nden 1984’te mezun oldu. Yurtiçi ve dışında pek çok sağlık programına katıldı. 1994’ten beri Levent’teki Hay Güzellik Merkezi’nde üst gelir grubuna hizmet veriyor.
Sayı: 67

10.03.2007 Zaman Gazetesi CumaERTESi Eki

Allahın 99 İsmi

Er Rahman – Dünyada tüm mahlukata merhamet eden.
Er Rahim – Ahirette yalnız müminlere merhamet eden.
El Melik – Mülk ve saltanatı devamlı olan.
El Kuddus – Her türlü noksanlık ve ayıplardan beri olan.
Es Selam – Tüm afet ve kederlerden salim olan.
El Mümin – Emniyet veren.
El Müheymin – Her şeyi gözetip koruyan.
El Aziz – Her şeye galip.
El Cebbar – Kulların hallerini ve ihtiyaçlarını düzelten.
El Mütekebbir – Azamet ve ululuk sahibi.
El Halık – Yaratıp takdir eden.
El Bari – Yokdan var eden.
El Musavvir – Bütün varlıklara şekil veren.
El Gaffar – Kullarının ayıplarını örtücü.
El Kahhar – her şeye her istediğini yapan.
El Vehhab – Sonsuz niğmetleri sunan.
Er Rezzak – Rızıklandıran.
El Fettah – Zorlukları kolaylaştıran.
El Alim – Her şeyi bilen.
El Kaabid – Dilediğine rızkı sıkan, daraltan.
El Basıt – Dilediğine rızkı açan.
El Hafid – İman etmiyenleri bedbaht eden.
Er Rafi – İyileri yücelten.
El Müizz – Dilediğini aziz kılan.
El Müzzil – Dilediğini hor ve hakir kılan.
Es Semi – Her şeyi işiten.
El Basir – Her şeyi gören.
El Hakem – Gerçek hakim
El Adl – Gerçek adalet sahibi.
El Latif – Lütf eden.
El Habir – Her şeyden haberdar olan.
El Halim – Ceza vermekte acele etmeyen.
El Azim – Hakiki ve mutlak büyük.
El Gafur – Günahları af eden.
Eş Şekur – Şükürleri karşılıksız bırakmaz.
El Aliyy – En yüce olan.
El Kebir – Her hususta en büyük olan.
El Hafiz – Gerçek koruyan.
El Mukit – Bedeni ve ruhi rızıkları ulaştıran.
El Hasib – Her şeyi bilip hesap gören.
El Celil – Yücelik sahibi, büyük olan.
El Kerim – Karşılıksız ve inayetsiz veren.
Er Rakib – Gözeten, koruyan ve denetleyen.
El Mucib – Duaları kabul eden.
El Vasi – Kudreti, ilmi, rahmeti sonsuz.
El Hakim – Hikmet ile yaratan/yapan.
El Vedüd – İyi kullarını seven.
El Mecid – Şanı yüce, kadri büyük.
El Bais – Peygamber gönderen.
Eş Şehid – Her yerde ve zamanda hazır.
El Hakk – Varlığı hiç değişmeden duran.
El Vekil – Kullarının işlerini düzelten, yöneten.
El Kaviyy – Tam ve kamil kudret sahibi.
El Metin – Çok sağlam.
El Veliyy – Dost ve yardım edici.
El Hamid – Övgü ve senaya layık.
El Muhsi – İlmi ile her şeyin adedini sayısını bilen.
El Mübdi – Yokdan var eden.
El Müid – Ölümden sonra dirilten.
El Muhyi – Var edip hayat veren.
El Mümit – Öldüren yok eden.
El Hayy – Ezeli/ebedi hayat ile dirilten ve hayat veren.
El Kayyum – Daima mevcut olan.
El Vacid – Gani olup her istediğine her an sahip olan.
El Macid – Kadr ve şanı büyük, sonsuz cömert.
El Vahid – Tek, dengi/ortağı, benzeri olmayan.
Es Samed – Her yaratılanın muhtaç olduğu.
El Kaadir – Sonsuz/hadsiz hüküm sahibi.
El Muktedir – Tüm kuvvet ve kudreti yöneten.
El Mukaddim – İstediğini ileri geçiren.
El Muahhir – İstediğini geride bırakan.
El Evvel – İlk.
El Ahir – Son.
Ez Zahir – Her surette tecelli eden.
El Batın – Yarattıkları tarafından görünmeyen.
El Vali – Her şeyi tek başına tedbir ve idare eden.
El Müsteali – Noksanlıklardan Münezzeh.
El Berr – Yarattıklarına gereken nimetleri bahş eden.
Et Tevvab – Tevbeleri kabul eden.
El Müntekim – hak eden suçluları cezalandıran.
El Afüvv – Çok af edici.
Er Rauf – Esirgeyen, merhamet eden.
Malikül Mülk – Mülkün Sahibi.
Zülcelali Velikram – Yüce olan ikram sahibi.
El Muksit – Bütün işleridenk ve yerliyerinde yapan.
El Cami – Dilediğince toplayan, bir araya getiren.
El Ğaniyy – Zenginliğinin hududu/ölçüsü olmayan.
El Muğni – Dilediğini zengin kılan.
El Mani – Şerri defeden/bir şeyin olmasına mani olan.
El Darr – Elem ve zarar verici şeyleri daraltan.
En Nafi – Faydalı şeyleri yaratan.
En Nur – Yol gösteren, aydınlatan.
El Hadi – Hidayeti yaratıp lütfeden.
El Bedi – Hayret verici şekilde alemleri yokdan var eden.
El Baki – Daim olan.
El Varis – Hakiki malik/sahibi olan.
Er Reşad – Doğru yolu gösteren.
Es Sabur – Sabırlı olan

Altıntı yapılmıştır.

220 queries 0,410